Persbericht en brief aan B&W Leiden

Persbericht
Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof eist onderzoek naar gevolgen
van uitstel verbreding Europaweg voor verkeersintensiteit op
N434 en Stevenshofdreef

Volgens het Provinciaal Bestuur leidt het niet realiseren van een deel van de drie
samenhangende deelprojecten van de Rijnlandroute (N434/Tjalmaweg/Europaweg) tot
een onvoldoende bijdrage aan het verbeteren van de regionale bereikbaarheid.
De noodzaak voor de RijnlandRoute ligt vooral in de slechte doorstroming op de N206,
waarop de verkeersintensiteit door de aanleg van de RijnlandRoute zelfs nog met 40%
zal toenemen. Verbreding van de N206/Europaweg is dus absoluut noodzakelijk en
samen met de aanleg van de Rijnlandroute ontstaan dan twee goede oost-westverbindingen.

De Stevenshof krijgt na aanleg van de N434 – pal tegen de wijk aan – te maken met
meer dan 59.000 voertuigbewegingen per etmaal. En wel op basis van de gelijktijdige
verbreding van de Europaweg (met dan bijna 54.000 voertuigbewegingen).
De provincie heeft nu de verbreding van de Europaweg ‘PM’ (ofwel onbeperkt) uitgesteld,
waardoor niet de beloofde twee goede oost-westverbindingen ontstaan.
Dat heeft onaanvaardbare milieugevolgen voor de 11.000 bewoners van de Stevenshof.
Want de sterke toename van de verkeersintensiteit door de aanleg van de Rijnlandroute
zal vooral te merken zijn op de dan qua doorstroming enige goede oost-west- verbinding
de N434. Maar ook zeer waarschijnlijk op de oost-west door de wijk lopende
Stevenshofdreef.

Dat extra verkeer leidt zonder extra geluidmaatregelen zeker tot een overschrijding van
de geluidsnormen. Daarom zal de Wijkvereniging na de openstelling van de N434 in die
situatie een verzoek indienen tot handhaving van de eerder vastgelegde normen. Dat zal
zeker het gebruik van de weg hinderen en tot onnodige maatschappelijke kosten leiden.
Ter voorkoming daarvan heeft de Wijkvereniging aan B&W van Leiden gevraagd om
ofwel zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen ofwel de províncie het volgende te
verzoeken:
“Onderzoek op korte termijn de gevolgen van het uitstel van de verbreding van de
Europaweg op de eerder berekende verkeersintensiteiten en de daardoor veroorzaakte
luchtverontreiniging en geluidhinder op het weggedeelte vanaf knooppunt Ommedijk tot
aan de tunnelmond van de N434 en op de Stevenshofdreef”.

Voor vragen en nadere toelichting : Wijkver. Wijkraad Stevenshof / Henk Osinga / 06-24929206