• Stadswarmte

Stadswarmte

Stadswarmte volop in de media

De laatste maanden staat stadswarmte volop in de belangstelling. Er verschenen artikelen over in het Leidsch Dagblad maar ook in landelijke kranten.  Daarnaast heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de oostelijke warmterotonde. In dit artikel doen wij u hier verslag van.

Schriftelijke vragen over stadswarmte

Net voor Kerst 2018 heeft het VVD raadslid Tom Leest schriftelijke vragen gesteld aan het Leidse college van burgemeester en wethouders. In het Leidsch Dagblad werd hierover bericht. Ook benaderde de heer Ter Leest de commissie  om na te gaan wat de stand van zaken met betrekking tot warmtelevering in de Stevenshof is na afloop van het huidige contract en sluiting van de gascentrale aan de Langegracht.

In zijn vragen kaart hij aan of de warmteleiding van Rotterdam naar Leiden voor 2020 gereed is aangezien de finale investeringsbeslissing van het Warmtebedrijf medio 2019 wordt verwacht. Ook vraagt hij zich af of vertraging de gemeente Leiden en haar inwoners op extra kosten jaagt en wat dat betekent voor haar duurzaamheidsdoelstellingen. Het college antwoordt dat de warmtelevering gegarandeerd is door de Warmtewet. Nuon en het Warmtebedrijf Rotterdam (WBR) hebben een overeenkomst waarin WBR vanaf 1-1-2020 de warmtelevering aan Nuon garandeert. Wel wordt gesproken over 11 maanden vertraging in de aanleg van de warmteleiding. WBR, Uniper en Nuon zijn daarom gesprekken gestart om te kijken of de warmtelevering vanuit de Unipercentrale aan de Langegracht kan worden voortgezet, zolang er nog geen warmte uit Rotterdam geleverd kan worden. Het college geeft aan dat er voor de gemeente geen financieel risico is en dat de inwoners via het Niet Meer Dan Anders-principe uit de Warmtewet beschermd zijn tegen te hoge kosten voor deze warmte.  Het college stelt dat er door vertraging pas later nieuwe woningen op stadswarmte kunnen worden aangesloten. Dit hoeft volgens hen niet nadelig te zijn voor de duurzaamheidsdoelen omdat er ook op andere manier energie kan worden bespaard.

(Via https://leiden.notubiz.nl/modules/4/schriftelijke_vragen/view kunt u alle gestelde vragen en de volledige beantwoording vinden > kies als maand december 2018)

Vereniging Eigen Huis pleit voor loslaten koppeling aan gasprijs

Begin januari 2019 verschenen er in het Leidsch Dagblad en landelijke kranten artikelen over het pleidooi van de Vereniging Eigen Huis om de koppeling tussen stadswarmte en de gasprijs los te laten. Consumenten met stadsverwarming mogen volgens de wet niet meer betalen voor de levering van warmte dan huishoudens die aangesloten zijn op het aardgas. Daarom zijn de tarieven gekoppeld aan de ontwikkeling van de gasprijs, inclusief energiebelastingen, opslag duurzame energie en btw. Vereniging Eigen Huis vindt de koppeling tussen stadswarmte en de gasprijs niet meer houdbaar. Om aardgas minder aantrekkelijk te maken, gaat de belasting hierop namelijk stelselmatig omhoog. Hierdoor stijgen echter ook de tarieven voor mensen met huizen die op stadsverwarming zijn aangesloten en niet of nauwelijks gas gebruiken. (Zie: https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2019/01/03/12/30/stadsverwarming-in-2019-flink-duurder)

Besluiten over Leiding over Oost

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 7 februari 2019 ingestemd met een bestuursovereenkomst met de provincie Zuid-Holland waarin investeringen in warmtelevering vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden zijn vastgelegd. Op 30 januari 2019 gingen Provinciale Staten akkoord met deze afspraken. De bestuursovereenkomst regelt investeringen in de Leiding over Oost. Het tracé van de Leiding over Oost loopt vanaf Rotterdam-Zuid, gaat daarna recht naar het noorden en passeert Zoetermeer aan de oostkant, gaat door naar de brouwerij van Heineken en eindigt in Leiden. Gekozen wordt voor een systeem dat op termijn door verschillende bronnen gevoed zal worden, zogeheten ‘open access’, al zullen bestaande leveringscontracten worden gerespecteerd en legt de diameter van de pijp beperkingen op. De gemeente Rotterdam stelt €118 miljoen aan het Warmtebedrijf Rotterdam beschikbaar, waarmee onder meer de Leiding over Oost kan worden gerealiseerd. De provincie stort €137,5 miljoen in het Warmte Participatie Fonds, eveneens bestemd om onder meer de Leiding over Oost mogelijk te maken.

Op de website van de Provincie Zuid-Holland is te lezen dat het definitieve investeringsbesluit voor de Leiding over Oost later dit jaar wordt genomen door het Warmte Participatie Fonds, een investeringsfonds van de provincie, het Warmtebedrijf Rotterdam en haar aandeelhouders. Een succesvolle aanbesteding en de uitkomsten van de definitieve business case zullen bepalend zijn voor deze definitieve beslissing, die rond de zomer wordt verwacht. (Zie https://tinyurl.com/yyoegob7)

Mogelijkheid tot rondleiding in het voorjaar

Nuon is bereid als er voldoende belangstelling is om de rondleidingin de regelkamer in de Stevenshof die in oktober 2018 werd gehouden in het voorjaar van 2019 te herhalen. Heeft u daar interesse in, stuur dan een mail naar commissiestadswarmteshl@gmail.com.

Versterking gevraagd voor de commissie stadswarmte

Wilt u voor de wijk de ontwikkelingen op het gebied van stadswarmte kritisch blijven volgen, kom dan de commissie stadswarmte versterken. We horen graag van u via commissiestadswarmteshl@gmail.com