Nieuws RijnlandRoute


 

20140507-LDN_REGIO_-MULTITABLOID-LDN_REGIO_06---H_121469018

 

Update : 02-10-15

Stand van zaken Rijnlandroute ( Webversie)

De beslissing is genomen om de Rijnlandroute aan te leggen. Op 10 december 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Inpassingsplan Rijnlandroute vastgesteld en op 17 december 2014 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit A44 Rijnlandroute vastgesteld. Onderdeel van deze beslissingen is ook de aanleg van knooppunten tussen de Rijnlandroute en de A4 en de A44 en de verbreding van de N206 tussen Leiden en Katwijk.

De Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, in het vervolg te benoemen als de Wijkraad, is bij de Raad van State in beroep gegaan ter vernietiging van beide beslissingen. In totaal zijn 58 beroepsschriften ingediend bij de Raad van State, waaronder een flink aantal van direct omwonenden van de Rijnlandroute. De Wijkraad is van mening dat door de aanleg van de Rijnlandroute het leefklimaat en de bereikbaarheid van de wijk er slechter op worden. Bovendien is de Wijkraad van mening dat door de aanleg van de Rijnlandroute het eeuwen oude authentieke polderlandschap wordt aangetast, dat door zijn cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden bijdraagt aan het welzijn van de bewoners van de Stevenshof.

Alternatieven

De Rijnlandroute loopt van de A4, Zoeterwoude via een tunnel onder Voorschoten, dicht langs de Stevenshof ( in een open tunnelbak) , naar de A44, die ten westen langs de Stevenshof loopt. Volgens de plannen van de Provincie Zuid-Holland zouden de eerste werkzaamheden om de Rijnlandroute aan te leggen, begin 2016 kunnen starten. Maar zover is het momenteel nog niet. De Wijkraad is het niet eens met de aanleg van de Rijnlandroute aan de zuidkant van de Stevenshof en verzoekt de Raad van State om de beslissingen te vernietigen. De Wijkraad pleit voor het ingrijpend verbeteren van het bestaande traject, via de Dr. Lelylaan en de Churchilllaan (N206). Mocht in de toekomst toch blijken dat deze aanpassingen niet voldoen, dan heeft de aanleg van de Churchill Avenue de voorkeur. De Churchill Avenue maakt een ondertunneling noodzakelijk van de Vliet, de Churchill laan, de Rijn, de spoorlijnen de Dr. Lelylaan tot aan ongeveer Holiday Inn. De kosten van de aanleg van de Churchill Avenue zijn door gebruik making van moderne technieken vrijwel even hoog als de kosten voor de aanleg van de Rijnlandroute, ongeveer een miljard euro.

Bij wie in bezwaar tegen beslissingen van Rijk, Provincie of gemeente

Bij de Raad van State kunnen burgers en particuliere organisaties (de Wijkraad) die het niet eens zijn met beslissingen van de overheid, beroep aantekenen. De Raad van State is in

Nederland de hoogste rechtsprekende instantie die voor alle partijen een bindende uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en overheid. Als de Raad van State het eens is met de bezwaren van de Wijkraad, moeten Rijk en Provincie de beslissing over de aanleg van de Rijnlandroute zodanig herzien dat die in overeenstemming is met de bezwaren die de Wijkraad en de omwonenden hebben aangevoerd. Voor alle duidelijkheid hoeft dit niet te betekenen dat de Rijnlandroute er dan niet komt of dat een alternatief tracé, zoals de Churchill Avenue aangelegd gaat worden. De kans dat een alternatief alsnog aan bod komt, is heel erg klein, in geval de Raad van State het eens mocht zijn met de bezwaren van de Wijkraad, en het besluit om de Rijnlandroute aan te leggen, vernietigt. Dan zijn alle plannen van de baan.

De zitting van de Raad van State waar de 58 bezwaren tegen de Rijnlandroute worden behandeld, vindt plaats op 1 en 2 oktober 2015. De Provincie Zuid-Holland zet samen met het Rijk de landsadvocaat in. De definitieve uitspraak van de Raad van State vindt enige tijd later plaats.

Het beroep tegen de aanleg van de Rijnlandroute

In Nederland is het wettelijk verplicht om de aanleg van een weg te onderbouwen met onderzoek naar de voor- en nadelen daarvan. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een Maatschappelijke kosten-baten analyse (Mkba), een Milieu-effect rapportage (mer) en verkeersprognoses. De Wijkraad heeft de volgende bezwaren tegen de beslissing om de Rijnlandroute aan te leggen, die onder meer betrekking hebben op de cijfermatige onderbouwing van de beslissing door de wettelijk verplichte onderzoeken.

1. De cijfers die het nut en de noodzaak van de aanleg van de Rijnlandroute moeten onderbouwen, zijn verouderd en achterhaald. Zij stammen voor een deel uit 2002.

2. Er wordt door Provincie en Rijk uitgegaan van de hoogste groeipercentages van de economie en dat is in de ogen van de Wijkraad onrealistisch als basis voor het berekenen van verkeersprognoses. Uit onderzoek blijkt dat de groeiprognoses van de economie en van het verkeer al jarenlang achterblijven (tenminste 20% bij de groei van het verkeer waar Rijk en provincie van uitgaan). Het besluit om de Rijnlandroute uit te voeren, is dan ook onvoldoende gemotiveerd.

3. In geval van een veel lagere verkeersprognose heeft de overheid willens en wetens niet onderzocht wat de gevolgen van het aanleggen van de Rijnlandroute in dat geval zouden zijn. Is de Rijnlandroute nog nodig bij lagere, en volgens de Wijkraad realistische verkeersprognoses en moet in dat geval ook niet gekeken worden naar alternatieven, vraagt de Wijkraad zich af.

4. De overheid heeft de maatschappelijke effecten van de verschillende alternatieven onvoldoende in beeld gebracht en heeft daarin onzorgvuldig gehandeld waardoor het belang van de Stevenshof voor een goed leefmilieu benadeeld wordt. Bovendien is de overheid selectief en subjectief geweest in het accentueren van de voordelen van de

Rijnlandroute en in het accentueren van de nadelen van alternatieve tracés, waar de Wijkraad voor pleit.

5. De Wijkraad tekent ook beroep aan tegen de ligging van het tracé, te dicht tegen de woningen van de Stevenshof. De Wijkraad stelt voor het tracé van de Rijnlandroute 100 meter in zuidelijke richting te verplaatsen.

6. Meer in het algemeen is het milieubelang niet volwaardig meegewogen in de besluitvorming. De toegenomen milieubelasting kan aanleiding zijn voor gezondheidsklachten bij de bewoners en vanwege de concentratie van bijvoorbeeld fijn stof vroeger overlijden veroorzaken.

7. Er wordt geen rekening gehouden met de zeer lokale concentraties van milieubelasting bij de uitgang van de tunnel, ter hoogte van de Gerda Brautigamsingel, maar alleen maar gerekend met de gemiddelde milieubelasting die voor het gehele tracé geldt, die echter vanwege de aanleg van de tunnel niet gelijkmatig over het gehele tracé van de Rijnland route wordt verspreid. Dit is erg inconsequent en onzorgvuldig volgens de Wijkraad

8. De geluidsoverlast zal in de wijk zodanig toenemen, dat de kans groot is dat de geluidsnormen overschreden gaan worden, door een toename van het verkeer op de A44 zodra de Rijnland route op de A44 aangesloten is.

9. Als de Rijnlandroute toch aangelegd wordt, dan pleit de Wijkraad voor een volledige ondertunneling van de weg en een aansluiting op de A44 op een grotere afstand van de wijk zodat de concentratie van de luchtverontreiniging uit de tunnel op zo groot mogelijke afstand blijft van de bebouwing van de gehele Stevenshof.

10. Door een verlaging van de maximumsnelheid op de A44 moet de geluidsoverlast aan de Westkant van de Stevenshof verminderd worden.

11. Tenslotte, gaan een slechter leefmilieu en de aantasting van een kwetsbaar gebied door de aanleg van de Rijnlandroute in tegen het belang van alle bewoners van de Stevenshof

 

 

 

 

 

 

Update Rijnlandroute 11-03-2015

De Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof gaat samen met vele anderen naar de Raad van State om de aanleg van de Rijnlandroute te stoppen. Voor leefbaarheid en bereikbaarheid van de Stevenshof , voor de natuur in onze polders en de Oostvlietpolder !

Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute:

Op 10 december 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Inpassingsplan RijnlandRoute ingesteld. De Wijkraad Stevenshof stelt beroep in tegen dit besluit.

Zie link : Beroepsschrift PIP Rijnlandroute

Tracebesluit A44 Rijnlandroute :

Op 17 december 2014 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit A44 Rijnlandroute vastgesteld. De Wijkraad Stevenshof stelt beroep in tegen dit besluit.

Zie link : Beroepschrift TB A44

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht_provincie_ter_visie_PIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichtkeerpuntjpeg(ADFS::HardDisc4.$.Files.Ommenabij.KeerPunt.Poster_P3.FINALE)Download hier de poster