Persbericht 3 februari 2017


DSCN3022Gedeputeerde Vermeulen bezoekt de Stevenshof en spreekt met gedupeerden.

 

Op donderdag 2 februari heeft gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland Floor Vermeulen

(VVD) een bezoek gebracht aan de locatie waar de RijnlandRoute aan de zuidrand van de Stevenshof aangelegd zal worden. Gedeputeerde Vermeulen heeft gesproken met een aantal  gedupeerden die bij de Raad van State in beroep waren gegaan tegen de aanleg van de RijnlandRoute. Zij lieten Vermeulen een aantal locaties zien, onder meer het punt waar de westelijke tunnelmond van de RijnlandRoute gelegen zal zijn en op het punt waar de RijnlandRoute op niet meer dan 80 meter van de bebouwing van de Stevenshof zal lopen.

Tijdens dit werkbezoek werd namens de wijkvereniging Stevenshof DSCN3044en bewonersverenigingen een petitie aan Vermeulen overhandigd met ongeveer 2000 handtekeningen. In de petitie wordt gepleit voor het verlengen van de tunnelbuis tot aan de A44, in plaats van een open tunnelbak, die in de meest recente plannen van Zuid-Holland opgenomen is. Een open tunnelbak zal meer milieuverontreiniging met zich mee brengen voor de Stevenshof. De wijk wordt als de RijnlandRouDSCN3047te eenmaal aangelegd is, ingeklemd door twee snelwegen. Ook de Raad van State heeft in haar besluit dat de RijnlandRoute aangelegd mag worden, uitgesproken dat de aanleg van de weg tot een verslechtering van het leefklimaat in de Stevenshof zal leiden voor de 12.000 mensen die in deze Leidse wijk wonen.

 

Door Rob van Engelenburg en Tjeerd Bandringa is een plan ontworpen om de tunnelbuis waar de RijnlandRoute DSCN3051doorheen loopt, te verlengen tot de A44. Het doortrekken van de tunnelbuis, die via Voorschoten onder het spoor doorgaat is technisch haalbaar, zal de milieubelasting op de Stevenshof wezenlijk verminderen en voldoet aan de eisen die de tunnelwetgeving stelt aan de tunnelveiligheid. De verlenging van de tunnelbuis is begroot op 15 miljoen euro. De wijkvereniging Stevenshof en de bewonersverenigingen willen dat de Provincie Zuid-Holland de haalbaarheid van dit voorstel onderzoekt. In ieder geval heeft de gemeente Leiden 3 miljoen euro begroot voor het verbeteren van de inpassing van de RijnlandRoute in het qua bodemsamenstelling en vogelpopulatie unieke polderlandschap. De aandacht vaDSCN3060n de wijkraad is gestoeld op Provinciale Staten van Zuid-Holland die zich gaan buigen over de extra wensen die een aantal gemeenten heeft  ingediend bij de provincie met betrekking tot de aanleg en de landschappelijke inpassing van de RijnlandRoute.

 

Nu de uitvoeringsfase van de RijnlandRoute gaat starten, roept gedeputeerde Vermeulen de bewoners die actief waren in het bestrijden van de RijnlandRoute op actief te blijven en dezelfde passie te tonen in de samenwerking met de aannemerscombinatie die de Rijnland Route gaat aanleggen.

 

Alle tegenstanders van het huidige geplande tracé blijven actief strijden voor een tunnelverlenging: als Voorschoten tegemoet is gekomen, waarom de Stevenshof niet?